Kolekcija „Odgovori“ predstavlja naše ugledne stvaraoce u nauci i umetnosti.

Već odav­no je uoče­no da ni­je­dan bu­du­ći, iole ozbilj­ni­ji pro­u­ča­va­lac dru­ge po­lo­vi­ne XX ve­ka u Sr­ba ne­će mo­ći da kao ne­za­o­bi­la­zni iz­vor mi­mo­i­đe ko­lek­ci­ju Od­go­vo­ri Mi­lo­ša Jev­ti­ća, u ko­joj su ob­ja­vlje­ni raz­go­vo­ri ovog ugled­nog no­vi­na­ra s naj­znaj­čaj­ni­jim umet­ni­ci­ma i na­uč­ni­ci­ma ko­ji su svo­jim de­lo­va­njem obe­le­ži­li dru­gu po­lo­vi­nu XX ve­ka.